Achtergrond

Waarom deze website?

De Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) beschikt over een unieke antroposofische bibliotheek die sinds 1958 is gehuisvest op het adres Riouwstraat 1 in Den Haag. Deze bibliotheek heeft zich in de loop van vele decennia ontwikkeld tot een professionele, in antroposofie gespecialiseerde bibliotheek met een groot, goed ontsloten aanbod aan zowel actuele als historische literatuur.

In maart 2016 heeft het AViN-bestuur in Motief in uiterst karige en vage bewoordingen een nieuw bibliotheekbeleid aangekondigd zonder zich over de concrete uitvoering uit te spreken. Ook daarna bleef het bij korte, vage mededelingen, zoals is na te lezen in het artikel «Informatie die vragen oproept» van Paul Heldens op de pagina “Publicaties”.

Begin maart 2017 publiceerde Ton Jansen een discussienota met betrekking tot de voorgenomen modernisering van de landelijke antroposofische bibliotheek. In deze nota is de noodzakelijke achtergrondinformatie bijeengebracht op basis waarvan een verantwoorde toekomstvisie kan worden ontwikkeld.

Onder de titel “Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek AVIN” heeft het AViN-bestuur op 7 maart 2017 een beleidsnotitie openbaar gemaakt, waarin haar toekomstplannen voor de landelijke bibliotheek worden beschreven. Deze zijn allerminst geruststellend.

In het kader van de verbouwing van het pand Riouwstraat 1-3 in Den Haag tot “Huis van de Vereniging”, wordt de bibliotheek aangepast om onderdeel te kunnen vormen van een informatiecentrum. De veranderingen die de bibliotheek volgens de beleidsnotitie zou moeten ondergaan, blijken – uiteindelijk – neer te komen op minder betaalde uren voor de bibliotheek zelf (18 i.p.v. huidige 28), minder geld voor de aanschaf van boeken & tijdschriften en minder ruimte in het pand aan de Haagse Riouwstraat, met een mogelijke inkrimping van haar collectie als gevolg.

De Vrienden van de landelijke antroposofische bibliotheek achten het van groot belang dat op korte termijn in een openbaar proces een gedragen visie op de toekomst voor deze bibliotheek wordt ontwikkeld. Daarvoor is tijd nodig en geen haastwerk dat voldongen feiten schept, met onomkeerbare gevolgen voor de bibliotheekcollectie. Het doel van dat proces zal zijn om ook in de toekomst de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een vruchtbaar gebruik van de cultuurschat die de landelijke antroposofische bibliotheek is.

De website van de Vriendenkring zal daarbij als informatiekanaal dienen. Nadere informatie vindt u op de verschillende pagina’s. Met name op de pagina “Mededelingen” zullen wij u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen inzake de bibliotheek en haar vriendenkring.

 

Advertenties