Mededelingen

In deze rubriek wordt u door mededelingen, berichten en oproepen op de hoogte gehouden omtrent de actuele ontwikkelingen inzake de landelijke antroposofische bibliotheek en haar Vriendenkring.

Mededeling van vrijdag 29 december 2017 (uitgebreid op woensdag 3 januari 2018):

Eergisteren hebben wij van bestuurslid Emma Vink bericht ontvangen over de nieuwe inrichting van de bibliotheek en het lot van de weggehaalde boeken, dit naar aanleiding van de e-mail die wij haar op dinsdag 19 december zonden (zie mededeling van 20 december 2017). Hierin schreven wij haar:

‘Op foto’s die afgelopen zaterdag [16 december] tijdens de officieuze opening van het pand Riouwstraat zijn gemaakt, is ook de bibliotheek te zien. Daarbij ontstaat de indruk dat er in de bibliotheekzaal nu minder kasten met boeken staan. Mijn vraag aan u is of dat klopt:  zijn er in de bibliotheekzaal nu minder boeken dan voorheen (circa 8000)? Indien dit zo is, is mijn vraag wat er met de niet-teruggeplaatste boeken is gebeurd. Waar gaan/zijn die heen? En om hoeveel boeken gaat het ongeveer? En welke criteria zijn gehanteerd bij de selectie? Bijkomende vraag is hoe ik dit moet begrijpen in het licht van de – mondelinge en schriftelijke – uitspraken van Pim Blomaard, toen nog portefeuillehouder bibliotheek, dat er geen boeken zouden verdwijnen en dat er tot de komende jaarvergadering geen ingrijpende besluiten zullen worden genomen. Ook dient de vraag zich aan hoe deze maatregelen zich verhouden tot het werk van de door u ingestelde adviescommissie? Heeft het werk van deze commissie – en de daaraan gekoppelde inspraak van de leden van de AViN, de voornaamste financiers van de bibliotheek en in die zin te beschouwen als eigenaars – nog wel zin, nu de bibliotheek al zo ingrijpend is veranderd? Of is dit een tijdelijke maatregel, in afwachting van de uitspraak van de leden op de komende jaarvergadering?’

In haar antwoord van woensdag 27 november schrijft Emma Vink:

‘Inderdaad is het gelukt om de bibliotheek ook mee te nemen en van een vernieuwing te voorzien. Er is een nieuwe vloer (geen stof meer, dat scheelt enorm in de stoffigheid) en de muren zijn geschilderd. Ook zijn we erg dankbaar met de kasten die wij gekregen hebben. De bibliotheek heeft hiermee een nieuwe look én feel. De mensen die de bibliotheek gezien en ervaren hebben bij de opening, waren daarover zeer enthousiast. […] – Het klopt inderdaad dat er nu minder boeken staan dan voorheen. Uiteraard houden we ons woord door geen boeken zomaar weg te doen, deze staan nu allen opgeslagen in het magazijn. – Bij de selectie hebben we gekeken naar dubbele boeken en relevantie. O.a. heeft Annemieke hierin een adviserende rol gespeeld.’

Grote vraag is nu wat er uiteindelijk met de boeken zal gaan gebeuren. Het magazijn was immers voordien ook al overvol. De door de Vriendenkring geïnitieerde stuurgroep zal zich de komende tijd over dit probleem buigen en voor de komende jaarvergadering met voorstellen komen.

*  *  *

Mededeling van 23 december 2017:

Op de website van de Antroposofische Vereniging is een dezer dagen de volgende mededeling over de bibliotheek verschenen:

De bibliotheek opent weer zijn deuren op 1 februari 2018

De ingrijpende verbouwing in 2017 van het nieuwe Elisabeth Vreedehuis is vrijwel afgerond. Op 20 januari 2018 vindt de officiële opening plaats. Vanaf 8 januari 2018 kunt u uw boeken van de bibliotheek weer inleveren. Dit kan beneden bij de informatiebalie op de begane grond. In verband met een nieuw computersysteem zal de bibliotheek opengaan per 1 februari 2018. Met dank voor uw geduld!

Alle boeken die op dit moment zijn uitgeleend, kunt u vrijgesteld van boete tot en met 15 februari 2018 inleveren.

Op de website van Antrovista wordt een vergelijkbare mededeling gedaan, zij het dat hierin gezegd wordt dat de bibliotheek ‘naar verwachting begin februari zal heropenen’. Zie www.antrovista.com

Tevens is bekend geworden, dat Silvia Rigters Annemiek Blöte op zal volgen als bibliothecaris. Zij zit met onder meer Karel Post Uiterweer en nog een derde persoon ook in de onlangs door het bestuur ingestelde «adviesgroep bibiotheek» (zie de Rondbrief van 30 november 2017).

*  *  *

Mededeling van 20 december 2017:

Afgelopen zaterdag vond de officieuze opening van het gebouw in de Riouwstraat plaats, thans Elisabeth Vreedehuis geheten. Bijgaand enkele foto’s van de vernieuwde bibliotheek. Zoals te zien is heeft de bibliotheek een flinke facelift ondergaan: nieuwe vloerbedekking, nieuwe hogere boekenkasten, een andere indeling. Daarbij valt op dat er nu flink wat minder boekenkasten staan dan voorheen, wat natuurlijk de vraag oproept waar de resterende boeken zijn gebleven. Hierover en over enkele andere zaken, is een e-mail gestuurd aan bestuurslid Emma Vink, die voor het beleid m.b.t. de bibliotheek verantwoordelijk is (zie voor het antwoord de Mededeling van vrijdag 29 december).

Bekijk foto’s vernieuwde bibliotheek

*  *  *

Mededeling van 16 december 2017:

Ruim een week geleden, op vrijdagavond 8 december jl. heeft de eerste bijeenkomst van de <Stuurgroep bibliotheekbeleid> plaatsgevonden ten huize van een van de deelnemers, aangezien de verbouwing van de Riouwstraat nog niet gereed was. Ondanks de decemberdrukte, het slechte weer en de voor sommigen grote reisafstand waren alle deelnemers aanwezig, wat van een grote betrokkenheid getuigt. Na een korte kennismaking is vooral gesproken over de opzet van de Stuurgroep en de relatie tot de adviesgroep van het bestuur, waarna een eerste begin is gemaakt met een zoektocht naar de identiteit van de bibliotheek, als basis voor de toekomstscenario’s die de Stuurgroep hoopt te ontwikkelen. De Stuurgroep hoopt deze scenario’s op de komende jaarvergadering van 18 en 19 mei a.s. aan de leden te kunnen voorleggen. Op 8 en 22 januari a.s. zal Stuurgroep weer bijeenkomen en zal dit proces worden voortgezet.

*  *  *

Mededeling van 30 november 2017:

Na een lange radiostilte o.a. vanwege de zomervakantie en de sluiting van de bibliotheek is er nu weer volop nieuws. Lees de Rondbrief van 30 november 2017 over de laatste stand van zaken.

*  *  *

Mededeling van 10 juli 2017:

Paul Heldens heeft om persoonlijke redenen zijn lidmaatschap van de Vriendenkring moeten beëindigen. Hij blijft wel als sympathisant met de Vriendenkring verbonden.  Ton Jansen zal het stokje van hem overnemen. De Vriendenkring blijft dus als voorheen uit drie leden bestaan. Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom.

*  *  *

Mededeling van 23 juni 2017 (1):

Naar aanleiding van herhaalde vragen over het verschil tussen een aanmelding als lid of als sympathisant van de Vriendenkring, met de eventueel daarbij behorende financiële aspecten, is de pagina “Vriendenkring” bijgewerkt. Ook konden drie nieuwe sympathisanten worden verwelkomd.

*  *  *

Mededeling van 23 juni (2), over de a.s. verbouwing:

Naar aanleiding van het recente bericht over de langdurige sluiting van de landelijke antroposofische bibliotheek op het webportaal Antrovista vanwege een verbouwing, het volgende:

De verbouwing van het pand Riouwstraat 1-3 in Den Haag, die begin juli 2017 van start zal gaan, is een gevolg van een in november 2016 gesloten overeenkomst tussen de Stichting Academie voor Eurithmie en de Antroposofische Vereniging in Nederland. Deze overeenkomst werd op 12 december 2016 door de algemene ledenvergadering van die vereniging goedgekeurd. De overeenkomst hield onder meer in, dat de vereniging (AViN) het pand zou terugkopen dat zij in 2008 aan de genoemde stichting (de euritmiestichting) had verkocht en dat bovendien een renovatie van het pand zou worden uitgevoerd om dit geschikt te maken tot nieuw ‘huis van de vereniging’. De koppeling aankoop-verbouwing bleek deel uit te maken van de genoemde overeenkomst.

De manier waarop dit besluit in de loop van 2016 in hoog tempo werd voorbereid, is een verhaal op zichzelf. Enkele details daarvan zijn te vinden in het drieluik van Mees Meeussen en in beide commentaren van Paul Heldens op de twee beleidsnotities over de bibliotheek – zie de pagina “Publicaties”.

Daaruit blijkt dat de komende verbouwing vooralsnog niet de tweede verdieping  betreft (met de bibliotheek), maar dat de langdurige sluiting van de bibliotheek niettemin noodzakelijk is vanwege de omvangrijke bouwactiviteiten in andere delen van het pand.

Nog vóór dat de verbouwing van start is gegaan,  werd in juni 2017 al duidelijk, dat de geplande oplevering in november 2017 niet gehaald zal worden en de feestelijke ingebruikname van het verbouwde pand aanzienlijk later zal plaatsvinden. Reden van die vertraging zijn o.a. de vondst van aanzienlijke hoeveelheden asbest en extra milieueisen van de kant van de gemeente.

*  *  *

Mededeling van 15 juni 2017:

Tot onze vreugde ontvingen wij weer nieuwe aanmeldingen van sympathisanten; hun namen staan bijgeschreven op de pagina “Vriendenkring”.

Mees Meeussen schreef een stukje over een bezoek aan de bibliotheek, twee dagen voor de jaarvergadering van de AViN op 3 juni jl. Verder schreef Paul Heldens een commentaar op de recente beleidsnotitie van het AViN-bestuur, “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek”. Deze publicaties zijn als ‘nieuw‘ aangeduid.

De pagina “Publicaties” heeft een andere vorm gekregen in de hoop dat bezoekers van onze website daardoor een beter overzicht hebben. Om die reden is ook een pagina “Archief” toegevoegd.

*  *  *

Mededeling van 3 juni 2017:

Inmiddels is de nieuwe beleidsnotitie van het bestuur op deze website geplaatst, die recent openbaar werd: “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek”. U vindt deze op de pagina “publicaties”. Aan een commentaar op deze “koersbepaling”, die zegt nog geen koers te willen bepalen, wordt gewerkt.

Vandaag, op zaterdag 3 juni, heeft ook de jaarvergadering van de AViN plaatsgevonden. Daarin kwam de bibliotheek kort ter sprake. Bestuurslid Pim Blomaard gaf tijdens de vergadering een korte toelichting op ‘wat er aan de hand is’ met de bibliotheek. Hem was gebleken dat er mensen zijn die er anders over denken dan het bestuur en daarbij verwees hij naar de website van de Vriendenkring. Hij sprak van een “transitie” die moest plaatsvinden met het oog op de toekomst van de bibliotheek.

Ton Jansen reageerde daarop door enkele kritische vragen te stellen over de financiering, de rol van de leden, het karakter van de bibliotheek en de personeelsbezetting, dit naar aanleiding van de beleidsnotitie “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek”  van penningmeester Pim Blomaard, die vlak voor de jaarvergadering aan de Vriendenkring is toegezonden. Leden van de Vriendenkring hebben tijdens de jaarvergadering een daarbij aansluitende flyer verspreid.

Zie Beleidsnotitie “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek” – Pim Blomaard (1 juni 2017)

Reactie op bovenstaande beleidsnotittie: Commentaar bij de beleidsnotitie “Proces koersbepaling …” – Paul Heldens ( 15 juni 2017)

*  *  *

Mededeling van 23 mei 2017:

Wij konden 6 nieuwe sympathisanten verwelkomen, wiens namen zijn toegevoegd op de pagina “vriendenkring”. Verder is een drieluik van Mees Meeussen toegevoegd over de financiering van de verbouwing van de Haagse Riouwstraat 1-3, vanuit het gezichtspunt van de bibliotheek. Deze drie artikelen vindt u op de pagina “Publicaties”.

*  *  *

Mededeling van 4 mei 2017:

Er zijn twee nieuwe publicaties toegevoegd. Ten eerste een reeks opmerkingen van Paul Heldens bij de beleidsnotitie over de toekomst van de AViN-bibliotheek. En ten tweede  een lijst van vragen inzake de bibliotheek, die onlangs aan het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland werd toegestuurd met het oog op de komende jaarvergadering op zaterdag 3 juni a.s. Zie voor beide de pagina “Publicaties”.

*  *  *

Mededeling van 8 april 2017:

Een impressie van Monique Engels van de inspraakavond op 16 maart jl. is toegevoegd aan de publicaties. Zie de pagina “Publicaties”.

*  *  *

Mededeling van 3 april 2017:

In het verslag van de inspraakavond op 16 maart jl. konden op pag. 4 onderaan in voetnoot 5 de concrete cijfers worden toegevoegd van het budget voor de aanschaf van boeken, tijdschriften en dvd’s en de feitelijke besteding in 2016. Ook het budget hiervoor in 2017 is vermeld. Hetzelfde geldt voor de cijfers van budget en besteding over 2016 inzake de boekbinder en het budget hiervoor in 2017.

*  *  *

Mededeling van 31 maart 2017:

De website is hier en daar geactualiseerd. Het gaat om de webpagina’s Vriendenkring en Achtergrond (van de Vriendenkring) en om de pagina’s “Functies” (van de bibliotheek) en “Contact”.

Het al eerder gepubliceerde verslag van de inspraakavond op 16 maart jl. is in een enkel detail aangevuld door derden en twee formuleringen zijn aangepast na bezwaren van het AViN-bestuurslid Pim Blomaard. Om welke aanpassingen het gaat staat in de leadtekst aan het begin van het verslag aangegeven.

*  *  *

Mededeling van 22 maart 2017:

Op donderdagavond 16 maart 2017 vond in Den Haag een bijeenkomst plaats over de toekomst van de landelijke  antroposofische bibliotheek – zie de eerste mededeling van 9 maart 2017 hieronder. Een verslag van deze bijeenkomst kunt u vanaf heden vinden op de pagina “Publicaties” op deze website. De bijbehorende beleidsnotitie vindt u daar eveneens.

*  *  *

Mededeling van 15 maart 2017:

Na een voorbereidingstijd van ruim vier maanden is vanaf vandaag de discussienota “Van bibliotheek naar documentatiecentrum: vooruitgang of verval?” van de hand van Ton Jansen beschikbaar. De nota is op persoonlijke titel geschreven en geeft alleen de visie van de auteur weer. Deze hoopt hiermee evenwel een bijdrage te leveren aan een vruchtbare dialoog over de voorgenomen modernisering van de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag.

Zie: Discussienota “Van bibliotheek naar informatiecentrum”Ton Jansen (2017)

*  *  *

Mededeling van 9 maart 2017:

Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland heeft een beleidsnotitie inzake de toekomst van de landelijke antroposofische bibliotheek openbaar gemaakt. Deze geldt als uitgangspunt voor de inspraakavond op donderdag 16 maart a.s. over de toekomst van deze bibliotheek (zie de mededeling van 13 februari jl.). Het document heet: “Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek van de AViN”. De beleidsnotitie is te vinden op de pagina “Publicaties”.

*  *  *

Mededeling van 14 februari 2017:

Vriendenkring officieel opgericht! Op woensdagmiddag 8 februari 2017 kwam in Den Haag de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek bij elkaar in bodega De Posthoorn. Aanwezig waren Monique Engels, Paul Heldens, Ton Jansen en Mees Meeussen. Na een kennismakingsronde en plaatsbepaling vond de formele oprichting van de Vriendenkring plaats, een bijzondere gebeurtenis! Leden van de Vriendenkring zullen aanwezig zijn op de inspraakavond van 16 maart a.s.

Zie voor de inspraakavond op 16 maart 2017 de onderstaande mededeling van 13 februari.

*  *  *

Mededeling van 13 februari 2017:

Op donderdag 16 maart a.s. zal in het gebouw aan de Riouwstraat in Den Haag een open inspraakavond plaatsvinden over de plannen van het bestuur met betrekking tot modernisering van de landelijke antroposofische bibliotheek. In het maartnummer van het maandblad “Motief” zal deze bijeenkomst worden aangekondigd.

*  *  *

Mededeling van 13 februari 2017:

Sinds kort wordt het bestaan van de Vriendenkring ook vermeld op de nieuwe website “Antroposofie Den Haag”.

Zie website Antroposofie Den Haag

*  *  *

Mededeling van 23 december 2016:

Op de pagina “Publicaties” is een Pdf-bestand “Situatieschetsen van de bibliotheek” van Mees Meeussen toegevoegd. Hierin worden drie tekeningen getoond: de bestaande situatie van de bibliotheek; de situatie zoals die volgens de tekening van architect Yaike Dunselman wordt; en een door Mees Meeussen ontworpen alternatief. Zeer aanbevolen!
Tevens is de reeds vermelde brochure “Een boekje open over de bibliotheek”  van voormalig bibliothecaris René de Winter als PDF-bestand opgenomen.

*  *  *

 

Advertenties