Mededelingen

In deze rubriek wordt u door mededelingen, berichten en oproepen op de hoogte gehouden omtrent de actuele ontwikkelingen inzake de landelijke antroposofische bibliotheek en haar Vriendenkring.

MEDEDELINGEN 2020

 Mededeling van donderdag 17 december 2020

De twee leden van de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek, Paul Heldens en Mees Meeussen, hebben besloten om deze kring met ingang van heden op te heffen.

Redenen hiervoor zijn:

  1. De situatie in de landelijke bibliotheek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld conform de in maart en juni 2017 opgestelde beleidsnotities van het AViN-bestuur. Daardoor zijn sinds de heropening van de bibliotheek in februari 2018 voldongen feiten geschapen, waaraan voorlopig niets meer valt te doen. Deze ontwikkelingen werden in december 2019 door Paul Heldens beschreven in een overzichtsartikel dat u bij de publicaties op deze website kunt vinden.
  2. De direct betrokkenen, namelijk de beide genoemde leden van de Vriendenkring en de oorspronkelijke initiatiefnemer Ton Jansen, willen voortaan hun tijd en energie in andere zaken steken. Er zijn geen opvolgers.

De inhoud van de website van de Vriendenkring is overeenkomstig dit besluit inmiddels aangepast. Het is de bedoeling de website nog minstens een jaar te laten voortbestaan, zodat de publicaties nog beschikbaar blijven en gedownload kunnen worden. Daarnaast zal ook het contactadres worden gehandhaafd, zodat u desgewenst met ons in verbinding kunt treden. De namen van sympathisanten zullen van de website worden verwijderd en de door ons gebruikte lijst met e-mailadressen zal worden gewist. Wij danken alle sympathisanten en belangstellenden van harte voor uw steun en het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren en wensen u een goede Kersttijd toe!

Paul Heldens & Mees Meeussen

 * * *

MEDEDELINGEN 2019

Mededeling van zondag 8 december 2019

Na ruim 3 jaar leek het zinvol om een overzicht te geven van de ontwikkelingen rond de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag sinds 2016. De huisvesting van deze bibliotheek bracht immers met zich mee, dat haar lotgevallen grotendeels parallel liepen aan de ontwikkelingen rond aankoop, verbouwing en exploitatie van het pand Riouwstraat 1-3, dat sinds de officiële heropening op zaterdag 20 januari 2018 het “Elisabeth Vreedehuis” is gaan heten. Voorwaar een bijzondere naam, die zeker geen vrijblijvende zaak mag zijn. Met een krachtig waarheids- en rechtvaardigheidsgevoel streed deze belangwekkende persoonlijkheid met open vizier voor de antroposofische zaak. Ook zette zij zich met grote kracht in voor de nauwgezette opbouw van de ‘oer-bibliotheek’ van Steiners complete werk.

De landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag zoals velen die sinds jaar en dag hebben gekend, is vanaf de heropening in februari 2018 feitelijk een andere geworden, ook als dat op het eerste gezicht niet zo lijkt te zijn. De manier waarop die ingrijpende wijziging tot stand kwam, verdient – eufemistisch gesproken – geen schoonheidsprijs, om een uitdrukking van oud-AViN-voorzitter Jaap Sijmons te gebruiken. Het zou om die reden een ‘uit het leven gegrepen’ casus voor onderzoekers van de sociale sectie van de Hogeschool kunnen zijn. Het hoe en wat, wanneer, wie en waarom, dat vindt u in het betreffende artikel van Paul Heldens op de pagina “publicaties“.

Omdat de ontwikkelingen rond de landelijke antroposofische bibliotheek grotendeels parallel liepen met die rond het Elisabeth Vreedehuis, zijn ter kennisgeving  nog twee publicaties toegevoegd, nl. een verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering op 14 maart 2019 over het beleid inzake de exploitatie van het Elisabeth Vreedehuis en de rapportage van de sociale sectie van de Hogeschool over het besluitvormingsproces in 2016 inzake aankoop en verbouwing van het pand Riouwstraat 1-3 in Den Haag.

 * * *

 Mededeling van dinsdag 25 juni 2019:

Naar aanleiding van een bericht in het tijdschrift Motief van april 2019 over de actuele stand van zaken in de landelijke antroposofische bibliotheek, is in onderling overleg van Mees Meeussen met Ton Jansen en Paul Heldens besloten om een reactie van Ton op dat bericht te plaatsen bij de publicaties. Omdat in het genoemde bericht sprake is van het adviesrapport uit 2018 als uitgangspunt voor het actuele bibliotheekbeleid, is ook dit rapport en een commentaar daarop van Paul, bij de publicaties opgenomen.

Het kort voor de jaarvergadering van 19 mei 2018  verschenen adviesrapport werd ter vergadering slechts beknopt samengevat door een van de samenstellers, waarop Emma Vink nog een reactie gaf. Voor het eerder beloofde gesprek met de leden over dit rapport en over het bibliotheekbeleid, werd tijdens die vergadering geen enkele gelegenheid geboden. Bestuursvoorzitter Jaap Sijmons sloot het onderwerp toen af met de opmerking dat de zaak nog niet rijp was voor een besluit. Zie het verslag van de jaarvergadering 2018 van Ton Jansen bij publicaties 2018. Een jaar later blijkt uit het bericht in Motief echter, dat dit rapport inmiddels de basis vormt voor het nieuwe bibliotheekbeleid. Zie ook de ingezonden brief van Paul Heldens in Motief nr. 234 van juli/augustus 2019.

Uit de jaarrekening 2018 van de AViN (pag. 27) blijkt verder dat de werkelijke uitgaven voor boeken en tijdschriften inmiddels zijn gekrompen tot 1730 euro. In 2016 was dit nog 3378 euro, dus bijna twee keer zoveel. Bij de publicaties vindt u behalve de eerder genoemde drie documenten ook nog een overzicht van de financiën van de bibliotheek van 2015 t/m 2018, gebaseerd op de jaarrekeningen van de AViN.

Tot slot: naast Mees Meeussen is op maandag 24 juni jl. Paul Heldens als tweede persoon lid van de Vriendenkring geworden.

 * * *

MEDEDELINGEN 2018

Mededeling van zaterdag 23 juni 2018:

Vandaag werd onderstaand bericht aan alle sympathisanten en belangstellenden verzonden. Het spreekt voor zich.

 Beste vrienden,  

Aan alles komt een einde en zo ook aan mijn inzet voor de Vriendenkring. Ik ben sinds juni 2016 een kleine twee jaar bij de Vriendenkring betrokken geweest, was ook bij de oprichting aanwezig en heb mijn uiterste best gedaan om iets voor de bibliotheek in Den Haag te betekenen. Wat dat op heeft geleverd zullen we moeten afwachten. Nu, na twee jaar, is het moment gekomen om een stapje terug te doen. De afgelopen jaarvergadering met het aanbieden van de petitie vormde in zeker opzicht een afsluiting en nu is het woord vooral aan het bestuur. Er zou zeker nog werk genoeg aan de winkel zijn, maar dat zou weer een nieuwe grote inspanning vragen en daar is het nu niet het moment voor. En wie a zegt, moet ook b zeggen, dus dan zou ik weer voor onbepaalde tijd aan de Vriendenkring vastzitten.

Heel concreet betekent dit alles dat ik met ingang van 1 juli a.s. mijn taken binnen de Vriendenkring neerleg. Ik blijf wel betrokken als sympathisant. De Vriendenkring zelf zal wel blijven voortbestaan, maar haar activiteiten – al dan niet tijdelijk  – op een laag pitje zetten. Gedurende deze tijd zal Mees Meeussen de honneurs waarnemen. De website zal ook blijven bestaan, zodat alle publicaties van de Vriendenkring gewoon beschikbaar blijven. Over een jaar kan dan worden bezien hoe de zaken ervoor staan. En wie weet wat er in een jaar allemaal kan gebeuren?!

Rest mij nog om iedereen te bedanken voor alle hulp en steun en de vele bemoedigende woorden. Dat kan allemaal niet voor niets geweest zijn.

 Hartelijke groet, Ton Jansen

 *  *  *

Mededeling van zondag 27 mei 2018:

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 19 mei jl. is gereed. U kunt het hier inzien en downloaden.

*  *  *

Mededeling van woensdag 2 mei 2018: Op de website van Antrovista is vandaag een berichtje verschenen over de petitie. Zie  www.antrovista.com. Zegt het voort!

*  *  *

Mededeling van dinsdag 1 mei 2018: petitie geplaatst (zie startpagina).

*  *  *

Mededeling van maandag 23 april 2018: nog enkele reacties toegevoegd (zie pagina ‘Reacties’).

*  *  *

Mededeling van zaterdag 31 maart 2018: nadat de ‘brandbrief’ afgelopen donderdag is verzonden, hebben wij hier heel veel (positieve) reacties op ontvangen, waarbij mensen te kennen gaven hoe belangrijk zij de bibliotheek vinden, vragen wat zij kunnen doen of met suggesties komen. ook hebben wij verschillende nieuwe sympathisanten mogen verwelkomen. Wij zijn hier bijzonder dankbaar voor! Aan alle mensen is inmiddels persoonlijk een antwoord gezonden. Zie verder de pagina ‘Reacties’.

De Vriendenkring beraadt zich nog wat haar verder te doen staat: het hierbij laten en afwachten hoe het bestuur op de jaarvergadering reageert? Of verdere actie ondernemen, bijvoorbeeld in de vorm van een lijst met adhesiebetuigingen of met concrete voorstellen voor de jaarvergadering? Zodra hierover meer bekend is, laten wij dit weten.

*  *  *

Mededeling van donderdag 29 maart 2018 (1):

Vandaag is via de e-mail aan zo veel mogelijk leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland een ‘brandbrief’ gezonden over de gevaren die de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag op korte termijn bedreigen. Dit met het ook op de komende jaarvergadering van 18 en 19 mei a.s., waar over het lot van de zal worden beslist. In deze ‘brandbrief’ staan o.a. vijf aanbevelingen voor het bestuur vermeld aangaande de toekomst van de landelijke bibliotheek. De tekst van de ‘brandbrief’ vindt u hier.

* * *

Mededeling van donderdag 29 maart 2018 (2):

In aanvulling op de ‘brandbrief’ is vandaag door de «Vriendenkring» het rapport  «Bibliotheek op drift» gepubliceerd. Hierin worden de belangrijkste kenmerken van de antroposofische bibliotheek in Den Haag op een rij gezet,  waarna vervolgens enkele goed doordachte toekomstscenario’s worden geschetst. Dit rapport was oorspronkelijk bedoeld als eindrapport van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid», maar door het voortijdige einde daarvan kon het rapport niet worden afgerond (zie de eerste mededeling van 9 maart). Om de waardevolle resultaten niet verloren te laten gaan, verschijnt het nu als publicatie van de «Vriendenkring». Zie rapport «Bibliotheek op drift».

*  *  *

Mededeling van 9 maart 2018 (1): «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» opgeheven; «Vriendenkring» neemt stokje over

Na een kleine drie maanden actief te zijn geweest is afgelopen dinsdag 6 maart de «Stuurgroep bibliotheekbeleid» opgeheven. Hiervoor waren drie belangrijke redenen. In de eerste plaats zag de «Stuurgroep» zich door de stormachtige ontwikkelingen van de laatste tijd (ontslag bibliothecaris, gedeeltelijk ontruiming bibliotheekzaal, ingrijpende bezuinigingen; zie Mededeling (1) en (2) van 19 februari jl.) onverwachts voor een aantal voldongen feiten gesteld, die haar oorspronkelijke opgave zeer bemoeilijkten. Dit werd nog versterkt door het feit dat het bestuur weigerde om op de komende jaarvergadering spreektijd aan de «Stuurgroep» toe te kennen, waardoor het doel (de leden in kennis stellen van de knelpunten rond de bibliotheek en enkele vruchtbare toekomstscenario’s als mogelijke uitweg aan hen voorleggen) feitelijk onmogelijk werd gemaakt. In de derde plaats bleken er – door al deze ontwikkelingen en ook door de komst van de nieuwe bibliotheekmedewerker, in plaats van de vertrokken bibliothecaris – binnen de  «Stuurgroep» zulke onoverbrugbare inhoudelijke tegenstellingen te ontstaan, dat deze alleen opgelost hadden kunnen worden door helemaal opnieuw van voren af aan te beginnen. Wat gezien de omstandigheden simpelweg onmogelijk was. Geconfronteerd met deze situatie heeft de  «Stuurgroep» besloten zichzelf op te heffen en – anders dan de bedoeling was – het versneld tot stand gekomen eindrapport niet te publiceren.

Hiermee is de bal weer bij de «Vriendenkring» komen te liggen. Anders van opzet dan de «Stuurgroep» heeft zij wel mogelijkheden om op de ontstane situatie in te spelen. In de praktijk betekent dit dat de «Vriendenkring» het stokje van de «Stuurgroep» over zal nemen en het door de «Stuurgroep» opgestelde eindrapport zal publiceren, vergezeld van een ‘brandbrief’, waarin de leden van de Antroposofische Vereniging op de ernst van de situatie zal worden gewezen. Deze zal via internet aan zoveel mogelijk leden van de AViN worden gestuurd, alsmede aan het bestuur en aan de door het bestuur ingestelde «Adviescommissie landelijke AViN-bibliotheek». Tevens zullen Motief en Antrovista worden verzocht de ‘brandbrief’ te publiceren. Het eindrapport zelf op de website van de «Vriendenkring» worden gepubliceerd, zodat iedereen die dat wil het kan inzien en downloaden. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt en als het goed is zal een en ander nog deze maand zijn beslag krijgen. Op deze wijze hoopt de «Vriendenkring» op het allerlaatste moment de ontwikkelingen alsnog ten goede te keren.

*  *  *

Mededeling van 9 maart 2018 (2): gesprek met «Adviescommissie landelijke AViN-bibliotheek»

Direct nadat de «Stuurgroep» op dinsdag 6 maart jl. was opgeheven hebben de leden hiervan aansluitend op persoonlijke titel een gesprek gehad met de twee leden van de door het bestuur ingestelde «Adviescommissie», te weten Peter Nieuwenhuijse en Karel Post Uiterweer, maar dit heeft weinig opgeleverd. De kans dat het werk van deze «Adviescommissie» voor de bibliotheek de redding zal betekenen wordt door de «Vriendenkring» heel klein geacht. Uiteraard hopen we dat we ons in dit geval vergissen.

*  *  *

Mededeling van 19 februari 2018 (1): ingrijpende bezuinigingen op bibliotheek

Afgelopen week is bekend geworden welke bezuinigingen het bestuur van de AViN voor 2018 door wil voeren. Daaruit blijkt dat het bestuur voornemens is het budget van de bibliotheek in Den Haag  met € 26.000,- te verminderen, op een totaal budget van € 65.000,-. Omgerekend is dit maar liefst veertig procent!

Hoe disproportioneel en onredelijk dit is, blijkt vooral wanneer we het totale plaatje bezien. In totaal bedragen de voorgenomen bezuinigingen voor 2018 € 83.000, op een totaal budget van iets minder dan een miljoen euro. Hiervan moet de bibliotheek in haar eentje maar liefst € 26.000 voor haar rekening nemen, dat wil zeggen ongeveer een derde deel, dit terwijl zij van alle centrale organen van de Antroposofische Vereniging verreweg het kleinste budget heeft. Alle andere betrokkenen hoeven veel en veel minder in te leveren, niet alleen in relatieve maar ook in absolute zin. Zo wordt op de activiteiten van de Antroposofische Vereniging en de Hogeschool slechts € 10.000 bezuinigd, op een totaal van € 115.000 (min 9 procent), terwijl Motief en Antroposofie Magazine plus de website samen maar € 12.000 hoeven in te leveren, op een totaal budget van € 251.000 (min 5 procent). Daarnaast wordt op de huisvesting aan de Boslaan nog eens € 1.000 bezuinigd, op een totaal van € 19.000 (min 5 procent). De overige posten, te weten externe communicatie en de bijdrage aan de AAG in Dornach, blijven gelijk of nemen zelfs toe.

Van alle betrokkenen leveren alleen het bestuur en secretariaat absoluut gezien meer in dan de bibliotheek, namelijk € 34.000, maar op een totaal budget van € 258.000 is dit natuurlijk veel minder van invloed (min 13 procent).

Zo legt het bestuur met deze bezuinigingsplannen de zwaarste lasten op de zwakste schouders! Dat dergelijke rigoureuze bezuinigingen voor de bibliotheek katastrofaal zijn, zeker na de bezuiniging van € 5.000 in 2017, moge duidelijk zijn.

*  *  *

Mededeling van 19 februari 2018 (2): «Stuurgroep Bibliotheekbeleid» rondt werkzaamheden versneld af. 

Een tweede belangrijke ontwikkeling betreft de voortgang van de in  december ingestelde «Stuurgroep bibliotheekbeleid» (zie Mededeling van 16 december 2017). Helaas is het verzoek van de «Stuurgroep bibliotheekbeleid» om spreektijd  op de komende jaarvergadering door het bestuur van de AViN afgewezen, zodat de «Stuurgroep» geen mogelijkheid heeft om haar bevindingen rechtsreeks aan de leden toe te lichten. Om deze reden heeft de «Stuurgroep» besloten haar werkzaamheden versneld af te ronden. Hiertoe is een eindrapport opgesteld, dat als het goed is op de komende bijeenkomst van de «Stuurgroep» op 6 maart a.s. zal worden aangenomen. Daarna zal het via de aan de «Stuurgroep» bekende kanalen aan zoveel mogelijk leden van de AViN worden gestuurd, alsmede aan het bestuur en aan de door het bestuur ingestelde «Adviescommissie landelijke AViN-bibliotheek». Tevens zal Motief worden verzocht een bericht over de werkzaamheden van de «Stuurgroep», inclusief een korte samenvatting van het eindrapport op te nemen. Het eindrapport zelf zal onder andere via de website van de Vriendenkring kunnen worden gedownload.

*  *  *

Mededeling van 25 januari 2018: voortgang «Stuurgroep Bibliotheekbeleid»

Een kort bericht over de voortgang van de «Stuurgroep Bibliotheekbeleid». De Stuurgroep is inmiddels drie maal bijeengeweest. Nadat in de eerste bijeenkomst op 8 december vorig jaar met elkaar is kennisgemaakt en een aantal belangrijke basisvoorwaarden zijn vastgelegd, is in de tweede en derde bijeenkomst van resp. 8 en 22 januari een begin gemaakt met het ontwikkelen van enkele toekomstscenario’s voor de landelijke bibliotheek. Gezien het huidige ruimteprobleem op de Riouwstraat en de kleine kans dat de bibliotheek in het Elisabeth Vreedehuis meer ruimte zal krijgen toegewezen, lijkt verhuizing van een deel van de bibliotheek onontkoombaar, bijvoorbeeld van (een deel van) het magazijn. Doel daarbij is om de huidige collectie  in haar geheel te behouden, zodat de bibliotheek haar centrale rol voor de antroposofie en de Antroposofische Vereniging kan blijven uitoefenen. In de komende bijeenkomsten zullen deze plannen nader worden uitgewerkt. De eerstvolgende bijeenkomsten zullen zijn op 12 februari en 6 maart a.s.

Verder kan worden meegedeeld dat de Stuurgroep met een nieuwe deelnemer is  uitgebreid, namelijk Silvia Rigters, die per 1 januari jl. is aangesteld als bibliotheekmedewerkster, als opvolgster van bibliothecaris Annemiek Blöte.

Ten slotte dient vermeld dat op 22 januari eveneens een bijeenkomst van de Vriendenkring heeft plaatsgevonden, waarin de bovengenoemde ontwikkelingen zijn besproken. Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft Monique Engels helaas moeten besluiten om als lid van de Vriendenkring terug te treden. Gelukkig blijft zij nog wel als sympathisant met de Vriendenkring verbonden. Wij danken haar hartelijk voor alles wat zij voor de Vriendenkring heeft gedaan. Nieuwe leden van de Vriendenkring zijn van harte welkom!

*  *  *

MEDEDELINGEN 2017

Mededeling van vrijdag 29 december 2017 (uitgebreid op woensdag 3 januari 2018):

Eergisteren hebben wij van bestuurslid Emma Vink bericht ontvangen over de nieuwe inrichting van de bibliotheek en het lot van de weggehaalde boeken, dit naar aanleiding van de e-mail die wij haar op dinsdag 19 december zonden (zie mededeling van 20 december 2017). Hierin schreven wij haar:

‘Op foto’s die afgelopen zaterdag [16 december] tijdens de officieuze opening van het pand Riouwstraat zijn gemaakt, is ook de bibliotheek te zien. Daarbij ontstaat de indruk dat er in de bibliotheekzaal nu minder kasten met boeken staan. Mijn vraag aan u is of dat klopt:  zijn er in de bibliotheekzaal nu minder boeken dan voorheen (circa 8000)? Indien dit zo is, is mijn vraag wat er met de niet-teruggeplaatste boeken is gebeurd. Waar gaan/zijn die heen? En om hoeveel boeken gaat het ongeveer? En welke criteria zijn gehanteerd bij de selectie? Bijkomende vraag is hoe ik dit moet begrijpen in het licht van de – mondelinge en schriftelijke – uitspraken van Pim Blomaard, toen nog portefeuillehouder bibliotheek, dat er geen boeken zouden verdwijnen en dat er tot de komende jaarvergadering geen ingrijpende besluiten zullen worden genomen. Ook dient de vraag zich aan hoe deze maatregelen zich verhouden tot het werk van de door u ingestelde adviescommissie? Heeft het werk van deze commissie – en de daaraan gekoppelde inspraak van de leden van de AViN, de voornaamste financiers van de bibliotheek en in die zin te beschouwen als eigenaars – nog wel zin, nu de bibliotheek al zo ingrijpend is veranderd? Of is dit een tijdelijke maatregel, in afwachting van de uitspraak van de leden op de komende jaarvergadering?’

In haar antwoord van woensdag 27 november schrijft Emma Vink:

‘Inderdaad is het gelukt om de bibliotheek ook mee te nemen en van een vernieuwing te voorzien. Er is een nieuwe vloer (geen stof meer, dat scheelt enorm in de stoffigheid) en de muren zijn geschilderd. Ook zijn we erg dankbaar met de kasten die wij gekregen hebben. De bibliotheek heeft hiermee een nieuwe look én feel. De mensen die de bibliotheek gezien en ervaren hebben bij de opening, waren daarover zeer enthousiast. […] – Het klopt inderdaad dat er nu minder boeken staan dan voorheen. Uiteraard houden we ons woord door geen boeken zomaar weg te doen, deze staan nu allen opgeslagen in het magazijn. – Bij de selectie hebben we gekeken naar dubbele boeken en relevantie. O.a. heeft Annemieke hierin een adviserende rol gespeeld.’

Grote vraag is nu wat er uiteindelijk met de boeken zal gaan gebeuren. Het magazijn was immers voordien ook al overvol. De door de Vriendenkring geïnitieerde stuurgroep zal zich de komende tijd over dit probleem buigen en voor de komende jaarvergadering met voorstellen komen.

*  *  *

Mededeling van 23 december 2017:

Op de website van de Antroposofische Vereniging is een dezer dagen de volgende mededeling over de bibliotheek verschenen:

De bibliotheek opent weer zijn deuren op 1 februari 2018

De ingrijpende verbouwing in 2017 van het nieuwe Elisabeth Vreedehuis is vrijwel afgerond. Op 20 januari 2018 vindt de officiële opening plaats. Vanaf 8 januari 2018 kunt u uw boeken van de bibliotheek weer inleveren. Dit kan beneden bij de informatiebalie op de begane grond. In verband met een nieuw computersysteem zal de bibliotheek opengaan per 1 februari 2018. Met dank voor uw geduld!

Alle boeken die op dit moment zijn uitgeleend, kunt u vrijgesteld van boete tot en met 15 februari 2018 inleveren.

Op de website van Antrovista wordt een vergelijkbare mededeling gedaan, zij het dat hierin gezegd wordt dat de bibliotheek ‘naar verwachting begin februari zal heropenen’. Zie www.antrovista.com

Tevens is bekend geworden, dat Silvia Rigters Annemiek Blöte op zal volgen als bibliothecaris. Zij zit met onder meer Karel Post Uiterweer en nog een derde persoon ook in de onlangs door het bestuur ingestelde «adviesgroep bibiotheek» (zie de Rondbrief van 30 november 2017).

*  *  *

Mededeling van 20 december 2017:

Afgelopen zaterdag vond de officieuze opening van het gebouw in de Riouwstraat plaats, thans Elisabeth Vreedehuis geheten. Bijgaand enkele foto’s van de vernieuwde bibliotheek. Zoals te zien is heeft de bibliotheek een flinke facelift ondergaan: nieuwe vloerbedekking, nieuwe hogere boekenkasten, een andere indeling. Daarbij valt op dat er nu flink wat minder boekenkasten staan dan voorheen, wat natuurlijk de vraag oproept waar de resterende boeken zijn gebleven. Hierover en over enkele andere zaken, is een e-mail gestuurd aan bestuurslid Emma Vink, die voor het beleid m.b.t. de bibliotheek verantwoordelijk is (zie voor het antwoord de Mededeling van vrijdag 29 december).

Bekijk foto’s vernieuwde bibliotheek

*  *  *

Mededeling van 16 december 2017:

Ruim een week geleden, op vrijdagavond 8 december jl. heeft de eerste bijeenkomst van de zogeheten «Stuurgroep Bibliotheekbeleid». plaatsgevonden ten huize van een van de deelnemers, aangezien de verbouwing van de Riouwstraat nog niet gereed was. Ondanks de decemberdrukte, het slechte weer en de voor sommigen grote reisafstand waren alle deelnemers aanwezig, wat van een grote betrokkenheid getuigt. Na een korte kennismaking is vooral gesproken over de opzet van de Stuurgroep en de relatie tot de adviesgroep van het bestuur, waarna een eerste begin is gemaakt met een zoektocht naar de identiteit van de bibliotheek, als basis voor de toekomstscenario’s die de Stuurgroep hoopt te ontwikkelen. De Stuurgroep hoopt deze scenario’s op de komende jaarvergadering van 18 en 19 mei a.s. aan de leden te kunnen voorleggen. Op 8 en 22 januari a.s. zal Stuurgroep weer bijeenkomen en zal dit proces worden voortgezet.

*  *  *

Mededeling van 30 november 2017:

Na een lange radiostilte o.a. vanwege de zomervakantie en de sluiting van de bibliotheek is er nu weer volop nieuws. Lees de Rondbrief van 30 november 2017 over de laatste stand van zaken.

*  *  *

Mededeling van 10 juli 2017:

Paul Heldens heeft om persoonlijke redenen zijn lidmaatschap van de Vriendenkring moeten beëindigen. Hij blijft wel als sympathisant met de Vriendenkring verbonden.  Ton Jansen zal het stokje van hem overnemen. De Vriendenkring blijft dus als voorheen uit drie leden bestaan. Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom.

*  *  *

Mededeling van 23 juni 2017 (1):

Naar aanleiding van herhaalde vragen over het verschil tussen een aanmelding als lid of als sympathisant van de Vriendenkring, met de eventueel daarbij behorende financiële aspecten, is de pagina “Vriendenkring” bijgewerkt. Ook konden drie nieuwe sympathisanten worden verwelkomd.

*  *  *

Mededeling van 23 juni 2017 (2), over de a.s. verbouwing:

Naar aanleiding van het recente bericht over de langdurige sluiting van de landelijke antroposofische bibliotheek op het webportaal Antrovista vanwege een verbouwing, het volgende:

De verbouwing van het pand Riouwstraat 1-3 in Den Haag, die begin juli 2017 van start zal gaan, is een gevolg van een in november 2016 gesloten overeenkomst tussen de Stichting Academie voor Eurithmie en de Antroposofische Vereniging in Nederland. Deze overeenkomst werd op 12 december 2016 door de algemene ledenvergadering van die vereniging goedgekeurd. De overeenkomst hield onder meer in, dat de vereniging (AViN) het pand zou terugkopen dat zij in 2008 aan de genoemde stichting (de euritmiestichting) had verkocht en dat bovendien een renovatie van het pand zou worden uitgevoerd om dit geschikt te maken tot nieuw ‘huis van de vereniging’. De koppeling aankoop-verbouwing bleek deel uit te maken van de genoemde overeenkomst.

De manier waarop dit besluit in de loop van 2016 in hoog tempo werd voorbereid, is een verhaal op zichzelf. Enkele details daarvan zijn te vinden in het drieluik van Mees Meeussen en in beide commentaren van Paul Heldens op de twee beleidsnotities over de bibliotheek – zie de pagina “Publicaties”.

Daaruit blijkt dat de komende verbouwing vooralsnog niet de tweede verdieping  betreft (met de bibliotheek), maar dat de langdurige sluiting van de bibliotheek niettemin noodzakelijk is vanwege de omvangrijke bouwactiviteiten in andere delen van het pand.

Nog vóór dat de verbouwing van start is gegaan,  werd in juni 2017 al duidelijk, dat de geplande oplevering in november 2017 niet gehaald zal worden en de feestelijke ingebruikname van het verbouwde pand aanzienlijk later zal plaatsvinden. Reden van die vertraging zijn o.a. de vondst van aanzienlijke hoeveelheden asbest en extra milieueisen van de kant van de gemeente.

*  *  *

Mededeling van 15 juni 2017:

Tot onze vreugde ontvingen wij weer nieuwe aanmeldingen van sympathisanten; hun namen staan bijgeschreven op de pagina Vriendenkring“.

Mees Meeussen schreef een stukje over een bezoek aan de bibliotheek, twee dagen voor de jaarvergadering van de AViN op 3 juni jl. Verder schreef Paul Heldens een commentaar op de recente beleidsnotitie van het AViN-bestuur, “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek”. Deze publicaties zijn alsnieuwaangeduid.

De pagina Publicaties heeft een andere vorm gekregen in de hoop dat bezoekers van onze website daardoor een beter overzicht hebben. Om die reden is ook een pagina Archief toegevoegd.

*  *  *

Mededeling van 3 juni 2017:

Inmiddels is de nieuwe beleidsnotitie van het bestuur op deze website geplaatst, die recent openbaar werd: “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek”. U vindt deze op de pagina “publicaties”. Aan een commentaar op deze “koersbepaling”, die zegt nog geen koers te willen bepalen, wordt gewerkt.

Vandaag, op zaterdag 3 juni, heeft ook de jaarvergadering van de AViN plaatsgevonden. Daarin kwam de bibliotheek kort ter sprake. Bestuurslid Pim Blomaard gaf tijdens de vergadering een korte toelichting op ‘wat er aan de hand is’ met de bibliotheek. Hem was gebleken dat er mensen zijn die er anders over denken dan het bestuur en daarbij verwees hij naar de website van de Vriendenkring. Hij sprak van een “transitie” die moest plaatsvinden met het oog op de toekomst van de bibliotheek.

Ton Jansen reageerde daarop door enkele kritische vragen te stellen over de financiering, de rol van de leden, het karakter van de bibliotheek en de personeelsbezetting, dit naar aanleiding van de beleidsnotitie “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek”  van penningmeester Pim Blomaard, die vlak voor de jaarvergadering aan de Vriendenkring is toegezonden. Leden van de Vriendenkring hebben tijdens de jaarvergadering een daarbij aansluitende flyer verspreid.

Zie Beleidsnotitie “Proces koersbepaling landelijke bibliotheek” – Pim Blomaard (1 juni 2017)

Reactie op bovenstaande beleidsnotittie: Commentaar bij de beleidsnotitie “Proces koersbepaling …” – Paul Heldens ( 15 juni 2017)

*  *  *

Mededeling van 23 mei 2017:

Wij konden 6 nieuwe sympathisanten verwelkomen, wier namen zijn toegevoegd op de pagina “vriendenkring”. Verder is een drieluik van Mees Meeussen toegevoegd over de financiering van de verbouwing van de Haagse Riouwstraat 1-3, vanuit het gezichtspunt van de bibliotheek. Deze drie artikelen vindt u op de pagina “Publicaties”.

*  *  *

Mededeling van 4 mei 2017:

Er zijn twee nieuwe publicaties toegevoegd. Ten eerste een reeks opmerkingen van Paul Heldens bij de beleidsnotitie over de toekomst van de AViN-bibliotheek. En ten tweede  een lijst van vragen inzake de bibliotheek, die onlangs aan het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland werd toegestuurd met het oog op de komende jaarvergadering op zaterdag 3 juni a.s. Zie voor beide de pagina “Publicaties”.

*  *  *

Mededeling van 8 april 2017:

Een impressie van Monique Engels van de inspraakavond op 16 maart jl. is toegevoegd aan de publicaties. Zie de pagina “Publicaties”.

*  *  *

Mededeling van 3 april 2017:

In het verslag van de inspraakavond op 16 maart jl. konden op pag. 4 onderaan in voetnoot 5 de concrete cijfers worden toegevoegd van het budget voor de aanschaf van boeken, tijdschriften en dvd’s en de feitelijke besteding in 2016. Ook het budget hiervoor in 2017 is vermeld. Hetzelfde geldt voor de cijfers van budget en besteding over 2016 inzake de boekbinder en het budget hiervoor in 2017.

*  *  *

Mededeling van 31 maart 2017:

De website is hier en daar geactualiseerd. Het gaat om de webpagina’s Vriendenkring en Achtergrond (van de Vriendenkring) en om de pagina’s “Functies” (van de bibliotheek) en “Contact”.

Het al eerder gepubliceerde verslag van de inspraakavond op 16 maart jl. is in een enkel detail aangevuld door derden en twee formuleringen zijn aangepast na bezwaren van het AViN-bestuurslid Pim Blomaard. Om welke aanpassingen het gaat staat in de leadtekst aan het begin van het verslag aangegeven.

*  *  *

Mededeling van 22 maart 2017:

Op donderdagavond 16 maart 2017 vond in Den Haag een bijeenkomst plaats over de toekomst van de landelijke  antroposofische bibliotheek – zie de eerste mededeling van 9 maart 2017 hieronder. Een verslag van deze bijeenkomst kunt u vanaf heden vinden op de pagina “Publicaties” op deze website. De bijbehorende beleidsnotitie vindt u daar eveneens.

*  *  *

Mededeling van 15 maart 2017:

Na een voorbereidingstijd van ruim vier maanden is vanaf vandaag de discussienota “Van bibliotheek naar documentatiecentrum: vooruitgang of verval?” van de hand van Ton Jansen beschikbaar. De nota is op persoonlijke titel geschreven en geeft alleen de visie van de auteur weer. Deze hoopt hiermee evenwel een bijdrage te leveren aan een vruchtbare dialoog over de voorgenomen modernisering van de landelijke antroposofische bibliotheek in Den Haag.

Zie: Discussienota “Van bibliotheek naar informatiecentrum”Ton Jansen (2017)

*  *  *

Mededeling van 9 maart 2017:

Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland heeft een beleidsnotitie inzake de toekomst van de landelijke antroposofische bibliotheek openbaar gemaakt. Deze geldt als uitgangspunt voor de inspraakavond op donderdag 16 maart a.s. over de toekomst van deze bibliotheek (zie de mededeling van 13 februari jl.). Het document heet: “Denkrichting over de toekomst van de landelijke bibliotheek van de AViN”. De beleidsnotitie is te vinden op de pagina “Publicaties”.

*  *  *

Mededeling van 14 februari 2017:

Vriendenkring officieel opgericht! Op woensdagmiddag 8 februari 2017 kwam in Den Haag de Vriendenkring van de landelijke antroposofische bibliotheek bij elkaar in bodega De Posthoorn. Aanwezig waren Monique Engels, Paul Heldens, Ton Jansen en Mees Meeussen. Na een kennismakingsronde en plaatsbepaling vond de formele oprichting van de Vriendenkring plaats, een bijzondere gebeurtenis! Leden van de Vriendenkring zullen aanwezig zijn op de inspraakavond van 16 maart a.s.

Zie voor de inspraakavond op 16 maart 2017 de onderstaande mededeling van 13 februari.

*  *  *

Mededeling van 13 februari 2017:

Op donderdag 16 maart a.s. zal in het gebouw aan de Riouwstraat in Den Haag een open inspraakavond plaatsvinden over de plannen van het bestuur met betrekking tot modernisering van de landelijke antroposofische bibliotheek. In het maartnummer van het maandblad “Motief” zal deze bijeenkomst worden aangekondigd.

*  *  *

Mededeling van 13 februari 2017:

Sinds kort wordt het bestaan van de Vriendenkring ook vermeld op de nieuwe website “Antroposofie Den Haag”.

Zie website Antroposofie Den Haag

*  *  *

Mededeling van 23 december 2016:

Op de pagina Publicaties is een PDF-bestand “Situatieschetsen van de bibliotheek” van Mees Meeussen toegevoegd. Hierin worden drie tekeningen getoond: de bestaande situatie van de bibliotheek; de situatie zoals die volgens de tekening van architect Yaike Dunselman wordt; en een door Mees Meeussen ontworpen alternatief. Zeer aanbevolen!
Tevens is de reeds vermelde brochure “Een boekje open over de bibliotheek”  van voormalig bibliothecaris René de Winter als PDF-bestand opgenomen.

*  *  *